0481-30242 info@heidemans.se

Våra priser och allmänna villkor

Priser från och med 2024-01-01

Löpande bokföring: 705 kr per timme
Registeravgift: 79 kr per månad
Moms tillkommer
Systemkostnader för digitala system är självkostnadspris från vår leverantör. Heidemans Bokföringsservice tar inte ut några extra avgifter.

Allmänna villkor Heidemans Bokföringsservice HB

Version 20231101

1 Allmänt

Tillämpning

1.1Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag avseende redovisnings-­, rådgivnings- och andra granskningstjänster som inte utgör lagstadgad revision eller lagstadgade tilläggsuppdrag (”Uppdraget”) som uppdragstagaren (”Uppdragstagaren”) åtar sig att utföra för uppdragsgivarens (”Uppdragsgivaren”) räkning.

Uppdragsavtal

1.2Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med uppdragsavtalet (”Uppdragavtalet”), mellan Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren (tillsammans ”Parterna”).

Företrädesordning

1.3Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan Uppdragsavtalet eller annan skriftlig överenskommelse och å andra sidan dessa allmänna villkor ska Uppdragsavtalet eller annan skriftlig överenskommelse ha företräde.

2 Uppdragets omfattning och utförande

Uppdragsavtal

2.1Uppdragets närmare omfattning, inriktning och eventuell tillämplig standard regleras i Uppdragsavtalet eller annan skriftlig överenskommelse.

Ändringar och tillägg

2.2Ändringar av och tillägg till ett befintligt Uppdragsavtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av Parterna.

3 Parternas åtaganden

Uppdragstagarens åtagande

3.1Uppdragstagaren ska utföra Uppdraget med sådan skicklighet och omsorg som följer av tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter samt för Uppdragstagaren gällande god yrkessed i branschen.

3.2Uppdragstagaren ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Uppdragsgivaren eller tredje man som Uppdragsgivaren anvisat. Om det finns uppenbara skäl för Uppdragstagaren att anta att tillhandahållen information är felaktig eller bristfällig, ska Uppdragsgivaren skyndsamt informeras om detta.

Uppdragsgivarens åtagande

3.3En övergripande förutsättning för Uppdragets utförande är att Uppdragsgivaren har erforderliga resurser för att i verksamheten kunna fatta affärsmässigt välgrundade beslut och för att kunna ta ansvar för användningen av resultatet av Uppdraget. Uppdragsgivaren ansvarar således för att Uppdragsgivarens beslut fattas på underlag av tillräcklig omfattning och kvalitet och för bedömningen av att resultatet av Uppdraget är lämpligt för Uppdragsgivarens syften. Det är också Uppdragsgivarens ansvar att verksamheten i stort bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

3.4Uppdragsgivaren ska på begäran av Uppdragstagaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för Uppdragets genomförande. Om Uppdragsgivaren, eller tredje man som Uppdragsgivaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och ökade kostnader. Uppdragstagaren ansvarar inte för sådana förseningar och ökade kostnader, oberoende av om det är fråga om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader, och har rätt till ersättning för eventuella ökade arvodeskostnader eller andra kostnader.

3.5Om inte Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren särskilt har kommit överens om något annat i Uppdragsavtalet, baseras Uppdraget på den information och det material som Uppdragsgivaren tillhandahåller.

3.6Om Uppdraget inte ska resultera i ett bestyrkande enligt en särskilt angiven granskningsstandard utgår Uppdragstagaren från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Uppdragstagaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

3.7Under Uppdragets utförande ska Uppdragsgivaren se till att Uppdragstagaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Uppdraget.

3.8För att Uppdragstagaren ska kunna genomföra Uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet, ska Uppdragsgivaren säkerställa att Uppdragsgivarens personal finns tillgänglig för att ge Uppdragstagaren den assistans som Uppdragstagaren rimligen kan begära.

3.9Om Uppdragstagaren behöver tillträde till Uppdragsgivarens lokaler för att kunna utföra Uppdraget, ska Uppdragsgivaren tillhandahålla de lokaler och de andra resurser som Uppdragstagaren rimligen kan begära. Uppdragstagaren åtar sig att efter skriftliga anvisningar från Uppdragsgivaren följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för användningen av Uppdragsgivarens datautrustning samt för att få tillgång till datanätverk och/eller lokaler.

3.10Uppdragsgivaren ska omedelbart underrätta Uppdragstagaren om förändrade ägarförhållanden som innebär att Uppdragsgivaren får ny ägare, blir intresseföretag eller närstående såsom detta definieras i tillämpligt redovisningsregelverk. Uppdragstagaren ska även underrättas omedelbart om Uppdragsgivaren avser att notera sina överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF) utanför Sverige.

4 Åtgärder enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

4.1Uppdragstagaren har enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en skyldighet att inför antagandet av Uppdraget identifiera Uppdragsgivarens företrädare och varje fysisk person som, direkt eller indirekt, äger mer än 25 procent av Uppdragsgivaren eller av annan anledning har ett bestämmande inflytande över Uppdragsgivaren (”Verklig huvudman”) samt inhämta och bevara relevant dokumentation om detta. Uppdragsgivaren ska utan dröjsmål lämna den information som Uppdragstagaren efterfrågar och informera Uppdragstagaren om de förändringar som sker vad gäller Uppdragsgivarens företrädare och Verklig huvudman i förhållande till den information som lämnats till Uppdragstagaren inför antagandet av Uppdraget.

4.2Uppdragstagaren ska i enlighet med lag, i den omfattning som är motiverad med beaktande av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som Uppdragstagaren har om Uppdragsgivaren, dess affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån dess ekonomiska medel kommer. Vid misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism är Uppdragstagaren skyldig att rapportera misstankarna till Polismyndigheten. Uppdragstagaren kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som förorsakats Uppdragsgivaren, direkt eller indirekt, till följd av att Uppdragstagaren fullföljer sin lagstadgade skyldighet.

5 Behandling av personuppgifter

5.1Inför antagandet av och med anledning av Uppdraget kan Uppdragstagaren, eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Personuppgifter”) i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. Uppdragstagaren åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.

6 Avrapportering m.m.

Avrapportering

6.1Om Uppdraget innefattar leverans av dokument fullgör Uppdragstagaren Uppdraget genom att leverera slutdokument (i pappersform och/eller elektronisk form) till Uppdragsgivaren i enlighet med vad som har överenskommits i Uppdragsavtalet. Dokumenten kan utgöra råd och rekommendationer i rapporter, mötesanteckningar, korrespondens, utlåtanden samt andra handlingar upprättade på Uppdragsgivarens begäran.

Muntliga råd

6.2Under Uppdragets utförande och på begäran av Uppdragsgivaren kan Uppdragstagaren komma att muntligen (vid telefonsamtal eller möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer. Eftersom detta kan innebära en kort kommentar till ett komplicerat problem där Uppdragstagaren inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir Uppdragstagaren inte ansvarig förrän svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.

Utkast till dokument

6.3Utkast till dokument som Uppdragstagaren tillhandahåller Uppdragsgivaren utgör inte Uppdragstagarens slutliga ställningstagande. Uppdragstagaren ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att Uppdragsgivaren i något avseende har förlitat sig på ett utkast.

7 Uppdragets bemanning

Egen personal

7.1Uppdragstagaren åtar sig att bemanna Uppdraget med personal på ett sådant sätt att åtagandet enligt punkterna 3.1 och 3.2 uppfylls. Om Parterna i Uppdragsavtalet har kommit överens om vilka medarbetare som ska ingå i Uppdragets team får Uppdragstagaren byta ut medarbetare om detta inte negativt påverkar Uppdragstagarens åtagande enligt punkt 3.1, ökar kostnaderna för Uppdragsgivaren eller medför att en eventuell tidsplan i något väsentligt hänseende rubbas.

Underkonsulter

7.2Uppdragstagaren har rätt att anlita underkonsulter förutsatt att dessa uppfyller Uppdragstagarens åtagande enligt punkt 3.1. Uppdragstagaren svarar för underkonsultens arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av underkonsulten. Uppdragstagaren åtar sig också att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer och åtaganden i övrigt som gäller för Uppdragstagaren gentemot Uppdragsgivaren.

8 Rekrytering

8.1Parterna förbinder sig att under den tid som Uppdraget pågår och sex (6) månader efter att det upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – verka för att anställa någon hos respektive Part som varit involverad i Uppdraget.

9 Arvode, utlägg m.m.

Allmänt

9.1Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsavtalet ska nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.

Beräkning av arvode

9.2Arvodet för Uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i Uppdragsavtalet. Om sådana beräkningsgrunder saknas, kommer Uppdragstagaren att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i Uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Uppdragstagaren, användning av teknik och strukturkapital. Hänsyn kommer även att tas till om Uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder.

9.3Om Uppdragsavtalet anger ett beräknat arvode, ska Uppdragstagaren underrätta Uppdragsgivaren om det beräknade arvodet väsentligt kommer att överskridas.

9.4Uppdragstagarens arbete till följd av gällande lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang till svenska och/eller andra myndigheter utgör en integrerad del av Uppdraget. Ökade arbetsinsatser till följd härav kan medföra tillkommande arvoden utöver det beräknade arvodet.

9.5Ökade arbetsinsatser som är en följd av att Uppdragsgivaren brustit i sina åtaganden, till exempel genom att tillhandahålla ofullständig eller bristfällig information alternativt ofullständigt eller bristfälligt material eller tillhandahållit informationen eller materialet för sent, ingår inte i det beräknade arvodet.

Prisjustering, utlägg och skatter

9.6Uppdragstagaren har rätt att för löpande uppdrag göra sådana prisjusteringar som kan hänföras till allmänna pris- eller kostnadsförändringar.

9.7Utöver arvode har Uppdragstagaren rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter samt utlägg för resor, kost och logi.

9.8Uppdragsgivaren ska betala Uppdragstagaren den mervärdesskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med anledning av Uppdraget.

10 Fakturering och betalningsvillkor m.m.

Fakturering och betalningsvillkor

10.1Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsavtalet eller annan skriftlig överenskommelse ska följande gälla. Uppdragstagaren fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Uppdragstagaren kan alternativt fakturera Uppdragsgivaren a conto månadsvis eller kvartalsvis baserat på uppskattat arvode för Uppdraget. Uppdragsgivaren ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635).

10.2Uppdragstagaren tillhandahåller en aktuell prislista på www.heidemans.se/prisav

Försenad betalning

10.3Om Uppdragsgivaren inte betalar en fordran i rätt tid, har Uppdragstagaren rätt att omedelbart avbryta Uppdraget till dess den utestående fordran är till fullo betald, och Uppdragstagaren är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet. Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren efter mer än trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse ännu inte betalat. Motsvarande gäller om Uppdragsgivaren inte i tid betalar för något annat uppdrag som Uppdragstagaren utfört.

11 Tystnadsplikt

Parternas tystnadsplikt

11.1Respektive Part förbinder sig att inte lämna konfidentiell information om Uppdraget till utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke, med undantag för vad som följer av punkterna 11.3–11.5. Uppdragstagaren äger dock rätt att lämna konfidentiell information, i den mån det erfordras för att Uppdraget ska kunna utföras. Uppdragstagaren svarar för att eventuella underkonsulter är bundna av denna tystnadsplikt.

Konfidentiell information

11.2Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna i samband med Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget, med undantag för sådana råd och upplysningar som

 • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot tystnadsplikten ovan, eller
 • en Part tagit emot från tredje man som inte är bunden av tystnadsplikten ovan eller mottagande Part självständigt tagit fram eller redan känner till.

Undantag från tystnadsplikten

11.3Parterna har rätt och ibland skyldighet att lämna konfidentiell information till tredje man om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

11.4Uppdragstagaren har vidare rätt att lämna konfidentiell information till

 • FAR eller annan som anlitas av FAR i samband med disciplinärenden och kvalitetskontroller som inte följer av författning,
 • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren eller nätverksföretag,
  • för utförandet av Uppdraget,
  • i syfte att kontrollera Uppdragstagarens eventuella krav på opartiskhet och självständighet samt utföra kvalitetskontroller och övriga risk management-åtgärder,
  • i administrativt syfte (såsom internredovisning, finansiell rapportering, nyttjande av IT-tjänster och/eller för att utföra administrativa stödtjänster), och
 • försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Uppdragstagaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.

11.5Om Uppdraget avser rådgivning som innebär att en skatteförmån uppnås genom ett gränsöverskridande arrangemang, får Uppdragsgivaren lämna information till annan rådgivare, Skatteverket eller utländsk skattemyndighet om hur en skatteförmån kan uppnås genom det arrangemanget. Uppdragsgivaren är skyldig att informera Uppdragstagaren om en annan rådgivare har fått tillgång till innehållet i sådan rådgivning samt att, med undantag för Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet, informera samtliga personer som fått tillgång till innehållet i rådgivningen att de inte får förlita sig på det utan att först ha inhämtat Uppdragstagarens skriftliga godkännande.

12 Nyttjanderätt och immateriella rättigheter

Nyttjanderätt till resultat

12.1Uppdragsgivaren har inte rätt att till tredje man sprida eller låta tredje man använda sig av eller förlita sig på material som tillhandahålls av Uppdragstagaren inom ramen för Uppdraget, till exempel slut- och delrapporter, men även övrigt material, som tas fram under Uppdraget (”Resultatet”), i vidare mån än vad som följer av Uppdragsavtalet.

12.2Uppdragstagaren får utan begränsning i tid och rum återanvända eller nyttja innehållet i Resultatet av Uppdraget i andra uppdrag, förutsatt att åtagandena i avsnitt 11 inte åsidosätts.

12.3Punkterna 12.1 och 12.2 gäller inte när Resultatet utgör räkenskapsinformation.

Immateriella rättigheter

12.4Uppdragstagaren behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter, såväl sådana som Uppdragstagaren innehar före Uppdraget som sådana som utvecklas under Uppdraget. Uppdragsgivaren får dock använda sig av immateriella rättigheter ägda eller utvecklade av Uppdragstagaren för att kunna tillgodogöra sig Resultatet av Uppdraget, men inte i vidare mån än vad som följer av punkterna 12.1–12.3.

12.5Om Uppdraget omfattar eller berör immateriella rättigheter som Uppdragsgivaren innehar och som under Uppdragets gång modifieras eller utvecklas genom insatser från Uppdragstagaren, behåller Uppdragsgivaren äganderätten till dessa rättigheter fullt ut. Uppdragstagaren får dock – om inte något annat avtalas i Uppdragsavtalet – återanvända eller nyttja den kunskap och know-how som Uppdragstagaren genom sina insatser tillfört Uppdragsgivaren, förutsatt att åtagandena i avsnitt 11 inte åsidosätts.

12.6Ingendera Part får använda den andra Partens varumärken, logotyp eller andra kännetecken utan uttryckligt och skriftligt samtycke.

13 Intressekonflikter

13.1Parterna åtar sig att såväl innan Uppdragsavtalet träffats som under avtalstiden vidta rimliga åtgärder för att undersöka att inte Uppdraget ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra Uppdragets fullgörande. Vardera Part åtar sig att informera den andra Parten om ändrade förhållanden. Uppdragstagaren måste ges möjlighet att beakta eventuella tvingande regler och andra standarder inom revisions- och rådgivningsbranschen, såsom IESBAs Etikkod. Parterna är överens om att det inte är möjligt att upptäcka och förutse alla de intressekonflikter som eventuellt finns när Uppdragsavtalet träffas eller som, enligt någondera Parts uppfattning, uppstår därefter. Uppdragsgivaren är medveten om att Uppdragstagaren är bunden av tystnadsplikt rörande uppdrag för andra kunder och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan lämnas. Då någondera Part (eller båda) anser att det finns en intressekonflikt, ska dock Parterna efter bästa förmåga försöka finna former för att lösa frågan för att Uppdraget ska kunna fullföljas.

14 Giltighetstid och uppsägning

Uppdragsavtalets giltighetstid

14.1Uppdragsavtalet börjar gälla från den dag som anges i Uppdragsavtalet eller från den dag Uppdraget påbörjas om något startdatum inte anges. Om inget annat avtalats gäller Uppdragsavtalet fram till dess Uppdraget avslutats. En Part får, om inget annat avtalats, genom skriftligt meddelade säga upp Uppdragsavtal som gäller tillsvidare med två (2) månaders uppsägningstid.

Uppsägning – avtalsbrott

14.2En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten bryter mot villkoren enligt Uppdragsavtalet, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte har skett inom trettio (30) dagar från det att Parten skriftligen begärt rättelse.

14.3Uppdragstagaren får även genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren inte fullföljer sina åtaganden enligt punkterna 3.3–3.9 eller på annat sätt inte medverkar till att Uppdraget kan utföras i enlighet med Uppdragsavtalet och rättelse inte har skett inom trettio (30) dagar från det att Uppdragstagaren skriftligen begärt rättelse. Någon begäran om rättelse behöver dock inte lämnas om det skäligen kan antas att Uppdragsgivaren inte kommer att vida rättelse med anledning av Uppdragstagarens begäran.

En sådan förändring av ägarförhållanden som anges i punkt 3.10 innebär att Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet med en (1) månads uppsägningstid. En förändring av ägarförhållandena kan också innebära att Uppdragstagaren får rätt att säga upp avtalet på det sätt som framgår av punkten 14.5.

Uppsägning – obestånd m.m.

14.4En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om den andra Parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

Uppsägning – opartiskhet eller självständighet

14.5En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, om det visar sig att Uppdraget kan komma att hota Uppdragstagarens opartiskhet eller självständighet i egenskap av revisor för Uppdragsgivaren eller någon annan revisionskund och hotet inte går att reducera till en acceptabel nivå genom andra åtgärder.

Uppsägning – redovisningsuppdrag (enligt Reko)

14.6Uppdragstagaren får genom ett skriftligt meddelande säga upp ett Uppdragsavtal som avser redovisningsuppdrag med omedelbar verkan om det visar sig att redovisningen kan antas innehålla väsentliga fel, brister eller oegentligheter och rättelse inte har skett inom trettio (30) dagar från det att Uppdragstagaren skriftligen begärt rättelse. Någon begäran om rättelse behöver dock inte lämnas om redovisningen innehåller oegentligheter eller om det skäligen kan antas att Uppdragsgivaren inte kommer att vidta rättelse med anledning av Uppdragstagarens begäran.

Uppsägning – arvode

14.7Vid uppsägning av Uppdragsavtalet ska Uppdragsgivaren betala Uppdragstagaren arvode, utlägg, kostnader för underkonsulter och andra kostnader enligt Uppdragsavtalet som Uppdragstagaren enligt Uppdragsavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs enligt punkt 14.4 eller 14.5 eller om den görs av Uppdragsgivaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från Uppdragstagarens sida, ska Uppdragsgivaren även ersätta Uppdragstagaren för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med Uppdraget. Till sådana kostnader räknas bl.a. särskilda investeringar som föranleds av Uppdraget och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Uppdragsavtalet upphört i förtid. Uppdragstagaren ska vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader.

15 Ansvar

Force majeure

15.1Uppdragstagaren är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorism, IT-attacker, strejk, blockad, bojkott, lockout, pandemi, brand eller annan olycka, naturkatastrof eller störningar i IT-, tele- eller eldistributionen eller någon annan liknande omständighet som inte kunnat förutses. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om Uppdragstagaren själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

Lagändringar m.m.

15.2Uppdragstagaren genomför Uppdraget i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som Uppdraget eller en del av Uppdraget genomförs. Uppdragstagaren har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som Uppdragstagaren avrapporterat Uppdraget eller en relevant del av Uppdraget.

Tredjemansanspråk

15.3Om inte något annat avtalats i Uppdragsavtalet är resultatet av Uppdraget avsett att endast användas av Uppdragsgivaren, och därför accepterar Uppdragstagaren inte något ansvar gentemot tredje man eller någon utomstående som försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som Uppdragstagaren utfört i Uppdraget.

15.4Uppdragstagaren ska hållas skadeslös av Uppdragsgivaren för varje form av krav på ersättning som tredje man riktar mot Uppdragstagaren – innefattande Uppdragstagarens egna kostnader på grund av tredjemanskrav – till följd av att Uppdragsgivaren gjort Resultatet av Uppdraget, eller någon del därav, tillgängligt för tredje man. Uppdragsgivaren blir dock inte ansvarig för tredjemanskrav, om det kan visas att den aktuella skadan uppstått på grund av att Uppdragstagaren uppsåtligen har handlat felaktigt eller förfarit grovt vårdslöst.

Begränsning av ansvar

15.5Skador i andra fall än de som avses i punkterna 15.1 och 15.2 ska Uppdragstagaren ersätta endast om Uppdragstagaren förfarit oaktsamt eller uppsåtligt. Uppdragstagaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag. Uppdragstagaren är inte heller ansvarig under de förhållanden som framgår av punkterna 6.2 och 6.3.

Maximalt ersättningsbelopp

15.6Uppdragstagarens ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i Uppdraget är begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger avtalat arvode för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Uppdragsavtalet träffades. För Uppdrag som löpt under längre tid än tolv (12) månader ska avtalat arvode för Uppdraget utgöras av det genomsnittliga årsarvodet. Det genomsnittliga årsarvodet uppgår till det sammanlagda arvode som utgått för tjänsterna under uppdragstiden, dividerat med antalet månader som förflutit under uppdragstiden, multiplicerat med tolv. Uppdragstiden är tiden från Uppdragets början till tidpunkten för den omständighet på vilken Uppdragsgivaren grundar sin talan. Begränsningen gäller dock inte om det visas att Uppdragstagaren förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Ersättning utgår enbart i enlighet med denna klausul. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå.

Reklamation

15.7Uppdragsgivaren ska utan dröjsmål skriftligen till Uppdragstagaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Uppdraget eller en del av Uppdraget som Uppdragsgivaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska Uppdragstagaren beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Uppdragsgivaren kräver ersättning. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller avhjälpande enligt denna punkt är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid. Uppdragsgivaren har inte rätt att innehålla belopp som inte direkt avser reklamerat arbete, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina åtaganden.

15.8För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot Uppdragstagaren, ska Uppdragsgivaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv (12) månader efter reklamationen.

Försäkring

15.9Uppdragstagaren ska ha en för sin verksamhet anpassad professionsansvarsförsäkring.

16 Uppdragsdokumentation, meddelanden och elektronisk kommunikation

Uppdragsdokumentation

16.1Uppdragstagaren bevarar uppdragsdokumentationen i minst tio (10) år efter avslutat Uppdrag och förvarar den på sådant sätt att den inte blir tillgänglig för obehöriga.

Meddelanden

16.2Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Uppdragsavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas senast angivna adresser.

Elektronisk kommunikation

16.3Elektronisk överföring av information mellan Parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning. Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda Parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.

17 Fullständigt avtal, partiell ogiltighet

17.1Uppdragsavtalet utgör hela överenskommelsen mellan Parterna rörande Uppdraget. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

17.2Om någon bestämmelse i Uppdragsavtalet konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att Uppdragsavtalet i sin helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska istället skälig jämkning ske.

18 Tillämplig lag

18.1Svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på Uppdraget.

19 Tvister

19.1Tvister med anledning av Uppdraget ska avgöras av svensk allmän domstol.